Ai là người nên tham gia chương trình học này?
Học viện CEO Việt Nam CNH

Những người có khát vọng khởi nghiệp, mong muốn kinh doanh và làm chủ.

Những người có khát vọng khởi nghiệp, mong muốn kinh doanh và làm chủ.

Người có ý tưởng nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu.

Học viện CEO Việt Nam CNH
Người đã khởi nghiệp nhưng chưa thành công.
Học viện CEO Việt Nam CNH

Người muốn khởi nghiệp nhưng không có vốn.

X

Đăng ký tư vấn chương trình

X

Nhập thông tin đăng ký

Học viện CEO Việt Nam CNH

CÁC DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI

X

Nhập thông tin đăng ký