Chương trình Online
Học viện CEO Việt Nam CNH

Tổng quan về khóa học

Tổng quan về khóa học

Sơ đồ cấu trúc & chức năng của từng bộ phận trong doanh nghiệp

Học viện CEO Việt Nam CNH
Nhiệm vụ của một Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp
Học viện CEO Việt Nam CNH

Các khái niệm về chi phí, hạn mức tài chính, hạn mức chính sách kinh doanh để chuẩn bị xây dựng cơ chế khoán

X

Đăng ký tư vấn chương trình

X

Nhập thông tin đăng ký

Học viện CEO Việt Nam CNH

CÁC DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI

X

Nhập thông tin đăng ký