Điều kiện huấn luyện
Học viện CEO Việt Nam CNH

Điều kiện

Độ tuổi : Từ 30- 50

Điều kiện

Điều kiện

Điều kiện cần : Đã từng học qua CEO quản trị
Học viện CEO Việt Nam CNH
Điều kiện
Học viện CEO Việt Nam CNH

Điều kiện
Điều kiện về sức khỏe : Có thể đi công tác thường xuyên

Học viện CEO Việt Nam CNH

Điều kiện

Học viện CEO Việt Nam CNH

Điều kiện

X

Đăng ký tư vấn chương trình

X

Nhập thông tin đăng ký

Học viện CEO Việt Nam CNH

CÁC DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI

X

Nhập thông tin đăng ký