Đối tượng tham gia chương trình
Học viện CEO Việt Nam CNH

GIÁM ĐỐC CHỨC NĂNG

Đã tham gia CEO quản trị và Online các khoá Giám đốc chức năng

GIÁM ĐỐC CHỨC NĂNG

CHỦ TỊCH HĐQT

Đã tham gia CEO quản trị và Online các khoá Giám đốc chức năng
X

Đăng ký tư vấn chương trình

X

Nhập thông tin đăng ký

Học viện CEO Việt Nam CNH

CÁC DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI

X

Nhập thông tin đăng ký