Đối tượng tham gia chương trình
Học viện CEO Việt Nam CNH

Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng

Học để quản trị và vận hành hiệu quả

Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng

Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc điều hành, nhà đầu tư

Học để thẩm định và phối hợp
Học viện CEO Việt Nam CNH
Giám đốc Nhân sự, Giám đốc Sản xuất, Giám đốc Vận hành
X

Đăng ký tư vấn chương trình

X

Nhập thông tin đăng ký

Học viện CEO Việt Nam CNH

CÁC DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI

X

Nhập thông tin đăng ký