Giá trị CEO Master mang lại cho chủ doanh nghiệp
Học viện CEO Việt Nam CNH

01

Hoạch định tài chính, hình thành ý tưởng kinh doanh gồm: ý tưởng sản phẩm dịch vụ; mô hình kinh doanh; mô hình quản trị và cấu trúc vốn.

01

02

Hoàn thiện idea, định giá doanh nghiệp, đóng gói concept và huy động vốn.
Học viện CEO Việt Nam CNH
03
Học viện CEO Việt Nam CNH

04
Hoàn thiện bộ đóng gói Doanh nghiệp, tiến hành nhân bản doanh nghiệp, chuyển giao và tiếp tục mở rộng hệ sinh thái.

X

Đăng ký tư vấn chương trình

X

Nhập thông tin đăng ký

Học viện CEO Việt Nam CNH

CÁC DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI

X

Nhập thông tin đăng ký