NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

GÓC NHÌN DOANH NGHIỆP:

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Bài I.1 Các giai đoạn phát triển của Doanh nghiệp
Bài I.2 Các bước xây dựng và phát triển Doanh nghiệp
Bài I.3 Các bước xây dựng và phát triển Doanh nghiệp Start – up

KHẢO SÁT TIỀN KHẢ THI ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG II. XÁC ĐỊNH HIỆU QUẢ VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP

Bài II.1 Xác định chiến lược sản phẩm
Bài II.2 Xác định chân dung khách hàng mục tiêu
Bài II.3 Xác định chân dung khách hàng sau sử dụng sản phẩm dịch vụ
Bài II.4 Xây dựng trải nghiệm khách hàng
Bài II.5 Xây dựng danh mục bộ công cụ để khách hàng trải nghiệm
Bài II.6 Xây dựng nhóm sản phẩm (Value Chain)
Bài II.7 Xây dựng bảng giá vốn sản phẩm
Bài II.8 Xây dựng bảng giá niêm yết sản phẩm
Bài II.9 Dự kiến số lượng khách hàng trải nghiệm / tháng và doanh thu
Bài II.10 Xây dựng hệ thống nhân sự vận hành trực tiếp và mức thu nhập
Bài II.11 Xây dựng hệ thống nhân sự quản lý và mức thu nhập
Bài II.12 Xây dựng Ban lãnh đạo và mức thu nhập
Bài II.13 Xây dựng bảng định mức chi phí vận hành
Bài II.14 Xây dựng bảng kiểm soát lợi nhuận doanh nghiệp (CCSC)

CHƯƠNG III. XÁC ĐỊNH SUẤT ĐẦU TƯ

Bài III.1 Xây dựng suất đầu tư công cụ dụng cụ cho nhân sự vận hành
Bài III.2 Xây dựng suất đầu tư cho nhận diện thương hiệu
Bài III.3 Xây dựng suất đầu tư cho Cơ sở vật chất
Bài III.4 Xây dựng suất đầu tư cho vốn lưu động và hàng hóa
Bài III.5 Xây dựng suất đầu tư cho công cụ kinh doanh
Bài III.6 Xây dựng suất đầu tư cho tuyển dụng và đào tạo nhân sự
Bài III.7 Xây dựng suất đầu tư cho toàn hệ thống

CHƯƠNG IV. XÁC ĐỊNH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Bài IV.1 Xây dựng bảng đánh giá hiệu quả đầu tư
Bài IV.2 Xác định nguồn lực tài chính để cấu trúc vốn

ĐÓNG GÓI HỆ THỐNG ĐỂ CHUẨN BỊ VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG V. THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
Bài V.1 Xác định loại hình Doanh nghiệp và tổ chức thành lập

CHƯƠNG VI. ĐÓNG GÓI BỘ TÀI LIỆU CHUNG

Bài VI.1 Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, sản phẩm dịch vụ của Doanh nghiệp
Bài VI.2 Bộ nhận diện thương hiệu và cách sử dụng
Bài VI.3 Cơ cấu tổ chức
Bài VI.4 Xây dựng phương pháp trả lương nhân sự
Bài VI.5 Xây dựng mẫu báo cáo nhân sự

CHƯƠNG VII. ĐÓNG GÓI TÀI LIỆU VẬN HÀNH

Bài VII.1 Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu
Bài VII.2 Sản xuất công cụ cho hoạt động kinh doanh
Bài VII.3 Sản xuất công cụ cho tuyển dụng và đào tạo nhân sự

XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG VIII. CHUẨN BỊ NGUỒN LỰC ĐỂ VẬN HÀNH

Bài VIII.1 Thuê/ mua Cơ sở vật chất
Bài VIII.2 Tuyển dụng và đào tạo nhân sự

VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG IX. HỆ THỐNG QUY ĐỊNH

Bài IX.1 Quy định báo cáo kinh doanh
Bài IX.2 Quy định báo cáo tài chính
Bài IX.3 Quy định báo cáo nhân sự
Bài IX.4 Quy định họp giao ban
Bài IX.5 Quy định đào tạo hệ thống và chính sách đào tạo

HỌC THỬ CHƯƠNG TRÌNH LỘ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN START UP

CẢM NHẬN HỌC VIÊN KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

    ĐỂ LẠI THÔNG TIN NHẬN TƯ VẤN

    Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để chúng tôi liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất