Những giá trị nhận được từ chương trình Giám đốc Kinh doanh
Học viện CEO Việt Nam CNH

01

Xây dựng được toàn diện hệ thông số để kiểm soát sức khỏe Bộ phận Kinh doanh thông qua hệ thống nhân sự làm việc trong Bộ phận.

01

02

Có tư duy sử dụng nhân sự để chuyển hóa bộ phận từ phương thức quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu bằng cơ chế khoán toàn diện
Học viện CEO Việt Nam CNH
03
Học viện CEO Việt Nam CNH

04
Trang bị đầy đủ bộ công cụ đàm phàn nguồn lực và trách nhiệm với CEO

Học viện CEO Việt Nam CNH

05

Học viện CEO Việt Nam CNH

06

X

Đăng ký tư vấn chương trình

X

Nhập thông tin đăng ký

Học viện CEO Việt Nam CNH

CÁC DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI

X

Nhập thông tin đăng ký