Ai là người nên tham gia khóa học này?
Học viện CEO Việt Nam CNH

Người có nhu cầu khởi nghiệp nhưng thiếu vốn và kiến thức gọi vốn

Học để gọi vốn

Người có nhu cầu khởi nghiệp nhưng thiếu vốn và kiến thức gọi vốn

Người đang khởi nghiệp nhưng không định giá được doanh nghiệp

Học để định giá doanh nghiệp
X

Đăng ký tư vấn chương trình

X

Nhập thông tin đăng ký

Học viện CEO Việt Nam CNH

CÁC DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI

X

Nhập thông tin đăng ký