Chương trình Huấn luyện CEO Quản trị Kiến tạo

Chương trình Huấn luyện CEO Quản trị Kiến tạo

Ngày giờ11/04/2023 14:10:27

Quản trị doanh nghiệp hiệu quả, tự động và giải phóng tầm lãnh đạo với Cơ chế Khoán toàn diện

Chương trình huấn luyện Bác sĩ Doanh nghiệp CEO Master

Chương trình huấn luyện Bác sĩ Doanh nghiệp CEO Master

Ngày giờ11/04/2023 14:13:15

Nhà hoạch định chiến lược DOANH NGHIỆP TRIỆU ĐÔ!

Chương trình nhân bản chuyên gia Shark Coaching

Chương trình nhân bản chuyên gia Shark Coaching

Ngày giờ12/04/2023 11:18:31

Ông Ngô Minh Tuấn xây dựng chương trình "Nhân bản chuyên gia và hợp tác cùng chuyên gia để phát triển "Hệ sinh thái doanh nghiệp Việt" với chiến lược nhân bản đến 63 tỉnh thành và phát triển toàn cầu hóa

X

Nhập thông tin đăng ký

Học viện CEO Việt Nam CNH

CÁC DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI

X

Nhập thông tin đăng ký