Đối tượng tham gia chương trình
Học viện CEO Việt Nam CNH

Đang vận hành Doanh nghiệp

Biết cách kiến tạo lại doanh nghiệp để thoát khỏi cạnh tranh & dẫn đầu trên thị trường.

Đang vận hành Doanh nghiệp

Muốn mở rộng Doanh nghiệp bằng 01 ý tưởng mới

Biết cách kiến tạo thêm Doanh nghiệp dựa trên nền tảng Doanh nghiệp cũ để hình thành hệ sinh thái.
Học viện CEO Việt Nam CNH
Đã có kinh nghiệp làm thuê
X

Đăng ký tư vấn chương trình

X

Nhập thông tin đăng ký

Học viện CEO Việt Nam CNH

CÁC DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI

X

Nhập thông tin đăng ký