LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH HIỆU QUẢ CHỈ VỚI 7 BƯỚC

Dưới sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh, việc lập kế hoạch tài chính hiệu quả là một yếu tố không thể thiếu để đảm bảo sự ổn định và thành công của doanh nghiệp. Vì vậy, Giám đốc tài chính cần có quy trình và phương pháp cụ thể để xây dựng một bản kế hoạch tài chính mạnh mẽ và linh hoạt. 

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH LÀ GÌ?

Kế hoạch tài chính (Financial Planning) là một báo cáo chi tiết mô tả các mục tiêu tài chính, chiến lược và biện pháp cụ thể để đạt được những mục tiêu đó trong khoảng thời gian nhất định. Đây là một bộ khung chiến lược quan trọng giúp Nhà quản lý kiểm soát tình hình tài chính của tổ chức một cách hiệu quả. Nó bao gồm việc xác định nguồn tài chính, dự báo thu chi, đánh giá rủi ro tài chính, lập bảng cân đối kế toán và lập kế hoạch đầu tư.

Mục tiêu của kế hoạch tài chính là đảm bảo sự ổn định dòng tiền, tối ưu hóa sử dụng tài nguyên tài chính và định hướng cho sự phát triển thành công của tổ chức. Mặt khác, lập kế hoạch tài chính còn giúp Nhà quản lý đưa ra các quyết định thông minh, định rõ hiệu suất tài chính và đánh giá tiến độ trong quá trình thực hiện một cách chính xác.

lap-ke-hoach-tai-chinh-hieu-qua-chi-voi-7-buoc

Kế hoạch tài chính bao gồm 3 loại: Ngắn hạn; Trung hạn; Dài hạn.

Kế hoạch tài chính ngắn hạn

Thời gian: Từ một quý đến một năm

Phạm vi: Định hướng và quản lý tài chính hàng ngày nhằm đảm bảo sự ổn định và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh trong ngắn hạn.

Nhiệm vụ: Tập trung vào quản lý tiền mặt, dòng tiền, ngân sách và rủi ro tài chính ngắn hạn.

Ví dụ: Một công ty sản xuất đặt mục tiêu tăng doanh thu 10% trong 6 tháng tới bằng cách đẩy mạnh quảng cáo và mở rộng thị trường.

Kế hoạch tài chính trung hạn

Thời gian: Từ một năm đến ba năm

Phạm vi: Quản lý tài chính trong tương lai gần nhằm định hình chiến lược tài chính và đảm bảo sự phát triển ổn định của tổ chức.

Nhiệm vụ: Bao gồm dự báo tài chính, quản lý ngân sách, quản lý đầu tư và tài chính, quản lý rủi ro tài chính trung hạn.

Ví dụ: Công ty phần mềm lập kế hoạch đầu tư 5 triệu USD vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới trong vòng 3 năm để tăng trưởng và cạnh tranh trên thị trường.

Kế hoạch tài chính dài hạn

Thời gian: Hơn ba năm

Phạm vi: Định hình và quản lý tài chính trong tương lai xa nhằm xác định chiến lược tài chính dài hạn và tạo ra giá trị bền vững cho tổ chức.

Nhiệm vụ: Bao gồm định hình chiến lược tài chính dài hạn, xác định các cơ hội đầu tư, quản lý vốn và nguồn lực, quản lý rủi ro tài chính dài hạn.

Ví dụ: Tập đoàn A đặt mục tiêu mở rộng hoạt động toàn cầu và đầu tư vào các ngành công nghiệp mới trong vòng 10 năm để đạt tăng trưởng bền vững và mang lại lợi nhuận dài hạn.

lap-ke-hoach-tai-chinh-hieu-qua-chi-voi-7-buoc

VAI TRÒ CỦA KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH TRONG SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Đánh giá và xác định khả năng tài chính hiện tại bằng cách phân tích khả năng sinh lời, dòng tiền và khả năng thanh toán nhằm đảm bảo sự phát triển và ổn định của doanh nghiệp.

Tối ưu hóa việc sử dụng tài chính có sẵn bằng cách xác định các ưu tiên đầu tư, quản lý vốn, sử dụng nguồn lực một cách thông minh và cắt giảm khoản chi phí không cần thiết.

Xác định rủi ro tài chính mà doanh nghiệp có thể đối mặt như biến động thị trường, thuế và thay đổi trong chính sách tài chính… từ đó xây dựng các chiến lược phù hợp để ứng phó.

Định hình chiến lược tài chính dài hạn và vững chắc nhờ việc phân phối vốn đúng mục đích, đánh giá và chọn lựa các cơ hội đầu tư, quản lý cấu trúc tài chính hợp lý.

lap-ke-hoach-tai-chinh-hieu-qua-chi-voi-7-buoc

LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH HIỆU QUẢ CHỈ VỚI 7 BƯỚC

Bước 1: Xác định mục tiêu tài chính

Trước khi lập kế hoạch tài chính, Người lãnh đạo cần xác định rõ mục tiêu tài chính của doanh nghiệp. Điều này bao gồm đặt ra các mục tiêu cụ thể về lợi nhuận, doanh thu, tăng trưởng hoặc lợi tức đầu tư. Mục tiêu tài chính sẽ định hướng toàn bộ quá trình lập kế hoạch và quản lý tài chính.

Ví dụ: Mục tiêu tài chính của một công ty công nghệ có thể là tăng trưởng doanh thu 30% trong năm tới bằng cách mở rộng thị trường và phát triển sản phẩm mới.

Bước 2: Phân tích tình hình tài chính hiện tại

Để lập kế hoạch tài chính hiệu quả và chính xác, Nhà quản trị cần tiến hành phân tích tình hình tài chính hiện tại của doanh nghiệp bằng cách xem xét báo cáo tài chính, chỉ số tài chính và các thông tin liên quan. Quá trình này giúp hiểu rõ về sức khỏe tài chính của doanh nghiệp, các yếu tố tài chính quan trọng như doanh thu, lợi nhuận, dòng tiền, cấu trúc vốn và nợ.

Ví dụ: Giám đốc tài chính của 1 công ty nhận thấy trong năm vừa qua: báo cáo lợi nhuận ròng giảm 7%, báo cáo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh giảm 10 triệu USD và tỷ suất lợi nhuận trên tài sản giảm 1%. Thông qua phân tích này, họ có thể nhận thấy lợi nhuận tăng trưởng chậm và cần tăng cường quản lý rủi ro.

Bước 3: Xây dựng báo cáo tài chính cho tương lai

Dựa trên mục tiêu tài chính và phân tích tình hình tài chính hiện tại, doanh nghiệp cần xây dựng báo cáo tài chính dự kiến cho tương lai. Bao gồm việc dự báo doanh thu, chi phí, lợi nhuận và dòng tiền trong một khoảng thời gian cụ thể. Dự báo tài chính đúng đắn giúp định rõ nguồn tài chính cần thiết và định hình kế hoạch tài chính.

Ví dụ: Một công ty sản xuất cần xây dựng báo cáo tài chính dự kiến cho năm tới, cụ thể là dự báo doanh thu 30 triệu USD từ các hợp đồng mới, dự báo chi phí vận hành là 25 triệu USD và 5 triệu USD dự báo lợi nhuận ròng. 

lap-ke-hoach-tai-chinh-hieu-qua-chi-voi-7-buoc

Bước 4: Xác định nguồn vốn có sẵn và dự kiến

Nhà lãnh đạo cần xác định các nguồn vốn có sẵn và dự trù trong tương lai. Điều này bao gồm đánh giá các nguồn tài chính nội bộ như vốn chủ sở hữu, thu nhập từ hoạt động kinh doanh và quản lý dòng tiền. Ngoài ra, quản lý cũng cần xem xét các nguồn tài chính bên ngoài như vốn vay từ ngân hàng, phát hành cổ phiếu hoặc tìm kiếm đối tác đầu tư.

Ví dụ: Một công ty khởi nghiệp đánh giá nguồn vốn có sẵn của mình là 75% từ các nhà đầu tư và 25% thu nhập từ hoạt động kinh doanh. Đồng thời, doanh nghiệp đó cũng đang xem xét khả năng huy động vốn từ việc phát hành cổ phiếu hoặc vay vốn từ ngân hàng.

Bước 5: Lập ngân sách cụ thể cho từng hoạt động

Dựa trên báo cáo tài chính dự kiến và nguồn vốn có sẵn, Giám đốc tài chính cần lập ngân sách cụ thể cho từng hoạt động của doanh nghiệp. Cụ thể, doanh nghiệp cần phân bổ nguồn lực tài chính cho hoạt động tiếp thị, nghiên cứu, phát triển, quản lý rủi ro, đầu tư,… Ngân sách càng chi tiết sẽ càng giúp tổ chức định rõ mục tiêu, phân công trách nhiệm và quản lý tài chính hiệu quả.

Ví dụ: Một công ty bán lẻ xây dựng ngân sách cụ thể cho hoạt động tiếp thị bao gồm 20 nghìn USD cho quảng cáo trực tuyến, chi phí Marketing và khảo sát thị trường. Ngân sách này giúp đảm bảo rằng nguồn lực tài chính được sử dụng một cách hiệu quả và ổn định trong hoạt động tiếp thị.

Bước 6: Quản lý dòng tiền doanh nghiệp

Giám đốc tài chính cần đặc biệt chú trọng quản lý dòng tiền doanh nghiệp để đảm bảo hoạt động tài chính luôn được tuần hoàn. Quá trình này bao gồm theo dõi thu chi hàng ngày, quản lý các chu kỳ thu chi, dự báo và dự trù dòng tiền trong tương lai, tối ưu hóa quỹ tiền mặt. 

Ví dụ: Công ty dịch vụ tài chính thực hiện quản lý dòng tiền doanh nghiệp để đảm bảo ổn định và đủ quỹ tiền mặt. Trong quý này, công ty có thu nhập 50 nghìn USD và chi tiêu 30 nghìn USD, từ đó tạo ra dòng tiền dương là 20 nghìn USD. 

Bước 7: Theo dõi, đánh giá và điều chỉnh định kỳ

Cuối cùng, doanh nghiệp cần giám sát và đánh giá kế hoạch tài chính thường xuyên, định kỳ để đạt hiệu quả tốt nhất. Các hoạt động trong bước này gồm so sánh các số liệu thực tế với dự kiến, phân tích hiệu suất tài chính, đánh giá rủi ro và cơ hội mới… từ đó điều chỉnh kế hoạch tài chính theo nhu cầu và điều kiện mới. Quá trình này giúp giữ cho kế hoạch tài chính luôn linh hoạt và phù hợp với môi trường kinh doanh thay đổi.

Ví dụ: Giám đốc tài chính của một công ty sản xuất so sánh kết quả thực tế về doanh thu, chi phí và lợi nhuận với dự kiến giảm 5%. Dựa trên phân tích, CFO có thể đánh giá hiệu suất tài chính và điều chỉnh kế hoạch tài chính bằng cách tối ưu hóa chi phí hoặc tăng cường hoạt động bán hàng để đạt được kết quả tốt hơn.

lap-ke-hoach-tai-chinh-hieu-qua-chi-voi-7-buoc

Nguồn: Sưu tầm

-----------------

Mọi thông tin chi tiết về chương trình xin vui lòng liên hê:

Học viện CEO Việt Nam CNH

Hotline: 0888 12 14 16

Fanpage: https://www.facebook.com/hocvienceocnh

Hỏi và đáp (0)
Học viện CEO Việt Nam CNH

CÁC DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI

X

Nhập thông tin đăng ký